🚨 ÔNG TRUMP: "VĂN PHÒNG CỦA ÔNG BIDEN ĐANG TIẾN HÀNH PHIÊN TÒA NÀY"
🚨 ÔNG TRUMP: "VĂN PHÒNG CỦA ÔNG BIDEN ĐANG TIẾN HÀNH PHIÊN TÒA NÀY"

🚨 ÔNG TRUMP: "VĂN PHÒNG CỦA ÔNG BIDEN ĐANG TIẾN HÀNH PHIÊN TÒA NÀY"